REGULAMIN PROJEKTU „ZADOWOLONY PACJENT”


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Projektu pod nazwą „Zadowolony Pacjent” (zwanym dalej „Projektem”) jest firma Instytut Badań Marki z siedzibą w Sosnowcu (ul. Modrzejowska 20) i posiadająca numer KRS 0000301574, zwana dalej „Administratorem”.
 2. Projekt ma na celu promowanie placówek służby zdrowia zapewniających najwyższy standard i jakość usług medycznych. Poprzez certyfikację, buduje pozytywny wizerunek placówek wykazujących szczególną dbałość o dobro i zdrowie pacjenta.
 3. Wszelkie informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej https://zadowolonypacjent.com (zwanej dalej „Stroną”).


§ 2
Przystąpienie i udział w Projekcie

 1. Do Projektu może przystąpić każda placówka medyczna działająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile spełnione zostaną kryteria opisane w dalszej części regulaminu (zwana dalej „Kandydatem”).
 2. Tytuł przyznawany jest na wniosek pacjentów korzystających z usług medycznych danej placówki (zwanej dalej „Zgłoszeniem”). Zgłoszenie kierowane jest do Administratora drogą telefoniczną, tj. podczas rozmowy z konsultantem, lub za pośrednictwem formularza na Stronie Projektu.
 3. Po otrzymaniu Zgłoszenia, Administrator dokonuje weryfikacji wskazanej w nim placówki medycznej. Weryfikacja ta ma na celu rozpatrzenie zasadności Zgłoszenia i prowadzona jest na podstawie:
  • badania metodą „tajemniczy klient” – kontakt telefoniczny ze wskazaną jednostką, celem zadania pytań weryfikacyjnych (maksimum 3) z zakresu świadczonych przez placówkę usług medycznych,
  • ankiet internetowych – badanie jakości świadczonych w placówce usług medycznych,
  • wskazań specjalnie przygotowanego programu internetowego – badanie opinii pacjentów w kwestii poziomu zadowolenia ze świadczonych w placówce usług medycznych, realizowane przy pomocy tzw. „fraz wrażliwych”.
 4. Po pomyślnym przejściu weryfikacji Zgłoszenia, Administrator niezwłocznie zawiadamia o tym Kandydata oraz informuje go o warunkach uczestnictwa w Projekcie. Kandydat staje się uczestnikiem Projektu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) po wyrażeniu zgody na przyznanie mu tytułu „Zadowolony Pacjent”.
 5. Z chwilą przystąpienia do Projektu, Uczestnik uznaje za wiążące postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zasad zawartych w kodeksie medycznym Administratora, dostępnym na Stronie Projektu. Ponadto, wyraża również zgodę na odbiór nadanej przez Administratora przesyłki pobraniowej oraz zobowiązuje się do pokrycia jednorazowych kosztów z tytułu przystąpienia do Projektu.
 6. Certyfikat ważny jest przez okres jednego roku od daty jego wystawienia.


§ 3
Przesyłka pobraniowa

 1. Przesyłka, o której mowa w pkt. 3 §2 niniejszego regulaminu, zawiera:
  • Certyfikat „Zadowolony Pacjent”,
  • dwie naklejki „Zadowolony Pacjent” do umieszczenia w placówce medycznej,
  • potwierdzenia nadania stopki „Zadowolony Pacjent” oraz dokonania wpisu na unijną listę placówek odznaczonych Certyfikatem „Zadowolony Pacjent”,
  • dane do logowania się na Stronie Projektu,
  • informację o ewentualnych rabatach na usługi lub towary oferowane przez Administratora,
  • fakturę VAT.
 2. Na koszty, o których mowa w pkt. 4 §2 niniejszego regulaminu, składają się m.in. wydatki na przygotowanie materiałów promocyjnych Projektu, ich nadania do Uczestnika przesyłką pobraniową oraz dokonania wpisu na Stronie Projektu – pokrycia tych kosztów dokonuje się w formie opłaty jednorazowej w wysokości 499 PLN brutto.
 3. Z tytułu uczestnictwa w Projekcie nie są naliczane żadne opłaty dodatkowe. Kwota 499 zł brutto jest opłatą jednorazową, a gwarancją tego jest faktura VAT wystawiona na ww. kwotę.


§ 4
Rezygnacja / wykluczenie z udziału w Projekcie

 1. Rezygnacja u uczestnictwa w Projekcie odbywa się wyłącznie drogą telefoniczną lub pocztową, z zachowaniem przepisów dotyczących praw konsumenta.
 2. W przypadku rażącego błędu ze strony Administratora, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Projekcie, jeżeli:
  • nie stosuje się on do kodeksu medycznego Administratora,
  • złamie którykolwiek z punktów niniejszego regulaminu,
  • przestanie spełniać kryteria, o których mowa w §2 regulaminu,
  • w czasie trwania bieżącej edycji Projektu otrzyma on negatywne opinie z zakresu zapewnienia pacjentom usług medycznych o należytym standardzie i jakości, a fakt ten zostanie zgłoszony przez osobę trzecią (poszkodowaną) – wykluczenie nastąpi w przypadku potwierdzenia się ww. informacji.


§ 5
Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści postanowień niniejszego regulaminu, z wyjątkiem ustaleń dotyczących kwestii o charakterze finansowym.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa.
 3. W przypadku zagadnień nieregulowanych niniejszym regulaminem oraz wytycznymi na Stronie Projektu, dodatkowych wyjaśnień udziela koordynator Projektu, Pani Klaudia Adamczyk.